V li

show comment

V = object manipulation verb

Coding frame

Examples

(87)
Òjè nwú ọ́lí émà lí òhí.
òjè
Oje
nwú
take.hold.SG
ọ́lí
the
émà
yam
APP
òhí
Ohi
‘Oje has given the yam to Ohi.’
(88)
Élí ívbèkhàn húá élí émà lí égbè.
élí
the
ívbèkhàn
youths
húá
take.hold.PL
élí
the
émà
yam
APP
égbè
REC
‘The youths gave the yams to one another.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GIVE Coding set Argument type
1 giver Ø A
2 gift Ø P
3 giving recipient lí+NP X

Alternations