rẹ vbiẹẹ

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: V_V

Example

(86)
Ójé rẹ́ úháóbì vbíẹ́ẹ́ àlèkè.
ójé
Oje
rẹ́
take
úháóbì
poison.arrow
vbíẹ́ẹ́
show
àlèkè
Aleke
‘Oje showed Aleke the poison arrow.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SHOW Coding set Argument type
1 shower Ø A
2 shown thing Ø P
3 showing addressee Ø I

Alternations