fọlọ

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(80)
Òjè fọ́lọ́ ọ́lí émà.
òjè
Oje
fọ́lọ́
peel
ọ́lí
the
émà
yam
‘Oje peeled the yam.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# PEEL Coding set Argument type
1 peeler Ø A
2 peeled object Ø P

Alternations