gbe (2)

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(65)
Òjè ọ̀ ọ́ gbè ọ̀lí ọ́vbèkhàn.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
gbè
beat
ọ̀lí
the
ọ́vbèkhàn
youth
‘Oje is beating the youth.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BEAT Coding set Argument type
1 beater Ø A
2 beatee Ø P

Alternations