gbe a

Coding frame

Complex Verb form

Example

(55)
Òjè gbé ọ́lí ákhè á.
òjè
Oje
gbé
break
ọ́lí
the
ákhè
pot
á
CS
‘Oje broke the pot.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BREAK Coding set Argument type
1 breaker Ø A
2 broken thing Ø P

Alternations