khuee

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Examples

(32)
Òjè ọ̀ ọ́ khùèè àlèkè.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
khùèè
shout.at
àlèkè
Aleke
‘Oje is shouting at Aleke. / Oje is screaming at Aleke.’
(132)
Òjè ọ̀ ọ́ khùèè ọ́lì òkpòsò.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
khùèè
shout.at
ọ́lì
the
òkpòsò
woman
‘Oje is screaming at the woman. / Oje is insulting the woman.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SHOUT AT Coding set Argument type
1 shouter Ø A
2 shoutee Ø P

Alternations