rẹkhaẹn

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(23)
Òjè ọ̀ ọ́ rẹ̀khàẹ̀n òhí.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
rẹ̀khàẹ̀n
follow
òhí
Ohi
‘Oje is following Ohi.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FOLLOW Coding set Argument type
1 follower Ø A
2 followee Ø P

Alternations