ku ọ

Coding frame

Complex Verb form

Example

(20)
Àlèkè kú ẹ̀ùn ọ́ mẹ́ vbí égbè.
àlèkè
Aleke
spread
ẹ̀ùn
shirt
ọ́
CL
mẹ́
me
vbí
LOC
égbè
body
‘Aleke put a shirt on my body. / Aleke dressed me with a shirt.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# DRESS Coding set Argument type
1 dresser Ø A
2 clothes Ø P
3 dressee vbi+NP L

Alternations