hoo (1)

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(17)
Òjè ọ̀ ọ́ hòò ọ̀lí émà.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
hòò
search.for
ọ̀lí
the
émà
yam
‘Oje is searching for the yam.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SEARCH FOR Coding set Argument type
1 searcher Ø A
2 searched for thing Ø P

Alternations