ófẹ̀n nwu

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: NV

Example

(7)
Ófẹ̀n ọ̀ ọ́ nwù òjè.
ófẹ̀n
fear
ọ̀
SC
ọ́
C
nwù
catch
òjè
Oje
‘Oje is becoming afraid.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FEAR Coding set Argument type
1 fear stimulus Ø I

Alternations