miẹ

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(4)
Òjè míẹ́ àlèkè.
òjè
Oje
míẹ́
see
àlèkè
Aleke
‘Oje saw Aleke.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SEE Coding set Argument type
1 seeer Ø A
2 seen entity Ø P

Alternations