yaa

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(5)
Òjè ọ̀ ọ́ yàà ọ̀lí éànmì.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
yàà
smell
ọ̀lí
the
éànmì
meat
‘Oje is smelling the meat.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SMELL Coding set Argument type
1 smeller Ø A
2 smelled entity Ø P

Alternations