ghoo

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(3)
Òjè ọ̀ ọ́ ghòò àlèkè.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
ghòò
look.at
àlèkè
Aleke
‘Oje is watching/looking at Aleke.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LOOK AT Coding set Argument type
1 looker Ø A
2 looked at entity Ø P

Alternations