Example 234 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(234)
Òjè lọ́ ísíẹ́ìn kú ọ́ vbì ìtásà.
òjè
Oje
lọ́
grind
ísíẹ́ìn
pepper
spread
ọ́
CL
vbì
LOC
ìtásà
plate
‘Oje ground pepper all over the plate.’
GRIND an Alternation:
Distributive locative insertion (specific)