Example 233 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(233)
Òjè lọ́ ísíẹ́ìn lí òhí.
òjè
Oje
lọ́
grind
ísíẹ́ìn
pepper
APP
òhí
Ohi
‘Oje ground pepper for Ohi.’
GRIND an Alternation:
Applicative li insertion