Example 232 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(232)
Òjè lọ́ ísíẹ́ìn ọ́ vbì ìtásà.
òjè
Oje
lọ́
grind
ísíẹ́ìn
pepper
ọ́
CL
vbì
LOC
ìtásà
plate
‘Oje ground pepper onto the plate.’
GRIND an Alternation:
Locative change of state