Example 198 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(198)
Òjè híán ọ́lí úì ọ́ vbì èvá.
òjè
Oje
híán
cut
ọ́lí
the
úì
rope
ọ́
CL
vbì
LOC
èvá
two
‘Oje cut the rope into two.’
CUT an Alternation:
Locative change of state