Example 113 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(113)
Òjè máá élí ékẹ́ín ọ́ọ́khọ̀ ọ́ vbí íhùà.
òjè
Oje
máá
load
élí
the
ékẹ́ín
eggs
ọ́ọ́khọ̀
chicken
ọ́
CL
vbí
LOC
íhùà
burden
‘Oje loaded the chicken eggs onto his burden. / Oje arranged the chicken eggs onto his load.’
LOAD an Alternation:
Locative change of state