Example 73 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(73)
Òjè ọ̀ ọ́ bẹ̀nnọ̀ éràn.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
bẹ̀n-nọ̀
cut-DS
éràn
wood
‘Oje is cutting wood. / Oje is chopping wood.’
CUT a Coding frame:
1 > V > 2