Example 22 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(22)
Òjè kpáyẹ́ àlèkè óbọ̀.
òjè
Oje
kpáyẹ́
replace
àlèkè
Aleke
óbọ̀
hand
‘Oje helped Aleke. / Oje gave Aleke a helping hand.’
HELP a Coding frame:
1 > V > 2