Example 16 of Emai

Example Verb meaning Example of...
(16)
Ójé óó ọ́lì ìnyẹ̀mì.
ójé
Oje
óó
ponder
ọ́lì
the
ìnyẹ̀mì
matter
‘Oje pondered the matter. / Oje thought about the matter.’
THINK a Coding frame:
1 > V > 2