Coding frames of Emai

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
67
BEAT (gbe (2))
BRING (V re)
BUILD (hu, zẹ(2))
BURN (tr) (too)
CARRY (nwu)
CLIMB (hẹẹn)
COOK (nyẹ, vbie)
COVER (voo)
CRY (viẹ)
CUT (bẹnnọ, hian)
DIG (tọn, vun)
EAT (e)
FEEL PAIN (to (1))
FILL (khaan, vọọn)
FOLLOW (rẹkhaẹn)
FRIGHTEN (niaa)
GRIND (lọ)
HEAR (họn)
HIDE (V hee)
HUG (tutu nwu)
KILL (gbe (1), gboo)
KNOW (ẹẹn, guẹ)
LAUGH (jẹ)
LIKE (ẹghẹn)
LOAD (hee, maa)
LOOK AT (ghoo)
MAKE (ẹhẹn)
MEET (ga ze)
PEEL (bolo, fọlọ)
PUSH (sua)
ROLL (tr) (gbulu)
SEARCH FOR (hoo (1))
SEE (miẹ)
SEND (ye, ye úhùnmì)
SHAVE (a body part/person) (zẹ (1))
SHOUT AT (khuee)
SING (so)
SINK (tr) (ha o)
SMELL (yaa)
STEAL (do V)
TEAR (nya a)
TELL (gue, kpe (1))
THINK (oo)
THROW (fi (2))
TIE (din, gba, gba íì)
TOUCH (rẹ óbọ̀ so)
WASH (khọọ, kpe (2))
WIPE (kalọ)
3
DRESS (ku ọ)
POUR (ọọn ọ́)
PUT (V ọ)
1
SAY (ẹ ọ́í)
1
ASK (a question) ()
TELL ()
3
GET (miẹẹ (2))
TEACH (vbiẹẹ)
15
BE COLD (fọ)
BE DRY (ka)
BLINK (gbe ẹ̀ò)
BOIL (tin)
COUGH (kẹnhẹn)
DIE (u)
FALL (de)
JUMP (san, vbọọ)
PLAY (doo, sie)
RUN (la)
SINK (de o)
SPEAK (ta étà)
TALK (ta étà, vbayẹ)
1
GIVE (V li)
6
ASK (a question) (miaa étà)
GO (lodẹ)
LIVE (dia (2))
SIT (dia (1))
4
BE HUNGRY (òhànmì gbe)
BE ILL (to (2))
FEAR (ófẹ̀n nwu)
FEEL COLD (úììn gbe)
2
HIT (fi (1))
TAKE (miẹẹ (1))
B
1
Applicative li insertion 18
BEAT (gbe (2))
BUILD (zẹ(2))
COOK (nyẹ)
CUT (bẹnnọ, hian)
DIG (tọn, vun)
GRIND (lọ)
LOOK AT (ghoo)
MAKE (ẹhẹn)
PEEL (bolo, fọlọ)
PUSH (sua)
SEARCH FOR (hoo (1))
SHAVE (a body part/person) (zẹ (1))
TIE (gba)
WASH (kpe (2))
WIPE (kalọ)
Instrument insertion 28
BEAT (gbe (2))
BUILD (hu, zẹ(2))
BURN (tr) (too)
CARRY (nwu)
CLIMB (hẹẹn)
COOK (nyẹ)
COVER (voo)
CUT (bẹnnọ, hian)
DIG (tọn, vun)
EAT (e)
GRIND (lọ)
KILL (gbe (1), gboo)
MAKE (ẹhẹn)
PEEL (bolo, fọlọ)
SEARCH FOR (hoo (1))
SHAVE (a body part/person) (zẹ (1))
TIE (din)
WASH (khọọ, kpe (2))
WIPE (kalọ)
Instrument insertion 1
POUR (ọọn ọ́)
Instrument insertion 1
PLAY (doo)
1
WANT (hoo (2))
Allative insertion 7
CUT (hian)
MAKE (ẹhẹn)
PUSH (sua)
ROLL (tr) (gbulu)
SEND (ye, ye úhùnmì)
THROW (fi (2))
Ambitransitive 12
BURN (tr) (too)
COOK (vbie)
CUT (hian)
FILL (vọọn)
FRIGHTEN (niaa)
HIDE (V hee)
ROLL (tr) (gbulu)
SMELL (yaa)
TEAR (nya a)
Addressee vbiee insertion 3
SING (so)
TELL (gue, kpe (1))
Elative insertion 3
ROLL (tr) (gbulu)
TEAR (nya a)
WIPE (kalọ)
Locative change of state 8
BUILD (hu, zẹ(2))
CUT (hian)
GRIND (lọ)
LOAD (maa)
TIE (din, gba)
WIPE (kalọ)
Locative change of state 1
DIE (u)
Locative omission 2
HIT (fi (1))
TAKE (miẹẹ (1))
Locative omission Object omission 10
ASK (a question) (miaa étà)
CRY (viẹ)
KNOW (ẹẹn)
LAUGH (jẹ)
LIKE (ẹghẹn)
SHOUT AT (khuee)
SINK (tr) (ha o)
Applicative li insertion 1
RUN (la)
Projected adherence insertion 1
THROW (fi (2))
Addressee li + hon insertion 2
TELL (gue, kpe (1))
Addressee li + hon insertion 1
SPEAK (ta étà)
TALK (ta étà)
3
BE A HUNTER (no verbal counterpart)