Example 134 of Eastern Armenian

Example Verb meaning Example of...
(134)
— Չեմ կարող ամուսնանալ նրա հետ, — ասացի ես, — տանը կին եմ թողել, նա երբեք ապահարզան չի տա:
čʰem kaɾoʁ amusnanal nɾa het, asacʰi jes, tanə kin em tʰoʁel, na jerbekʰ apaharzan či ta.
čʰ-em
neg-aux.1sg
kaɾoʁ
able
amusnan-al
marry-inf
nɾa
3sg.gen
het
with
as-acʰ-i
say-aor-1sg
jes
I.nom
tanə
at.home
kin
woman
em
aux.1sg
tʰoʁ-el
leave-cvb.pfv
na
3sg.nom
jeɾbekʰ
never
apaharzan
divorce
čʰi
not
ta
give.sbjv.3sg
‘I can not marry her, I said, I have a wife at home, and she’ll never give me a divorce.’
GIVE a Coding frame:
1-nom UTT2 (3-dat) V.subj[1]