Example 107 of Eastern Armenian

Example Verb meaning Example of...
(107)
Տղան արջի ձայնը լսեց:
Tʁan aɾǯi ʒajnə lsecʰ.
tʁa-n
boy-def
aɾǯ-i
bear-gen
ʒajn-ə
sound-def
ls-ecʰ
hear-aor.3sg
‘The boy heard the bear.’
HEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]