Example 49 of Eastern Armenian

Example Verb meaning Example of...
(49)
Մարդը հանդիպեց աղջկան:
Maɾdə handipecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
handip-ecʰ
meet-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man met the girl.’
MEET a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]