Examples of Eastern Armenian

Example Verb meaning Example of...
(1)
Աղջիկը կերավ հացը:
Aʁǯikə keɾav hacʰə.
aʁǯik-ə
girl-def
keɾa-v
eat.aor-aor.3sg
hacʰ-ə
bread-def
‘The girl ate the bread.’
EAT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(2)
Մարդը ծածկեց երեխային ծածկոցով:
Maɾdə cackecʰ jeɾeχajin cackocʰov.
maɾd-ə
man-def
cack-ecʰ
cover-aor.3sg
jeɾeχa-ji-n
child-dat-def
cackocʰ-ov
blanket-instr
‘The man covered the child with the blanket.’
COVER a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(3)
Մարդը լցրեց բաժակը ջրով:
Maɾdə lcʰɾecʰ bažakə ǯɾov.
maɾd-ə
man-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
bažak-ə
glass-def
ǯɾ-ov
water-instr
‘The man filled the glass with water.’
FILL an Alternation:
Contentive
(4)
Մարդը բարձեց խոտը սայլին:
Maɾdə baɾʒecʰ χotə sajlin.
maɾd-ə
man-def
baɾʒ-ecʰ
load-aor.3sg
χot-ə
grass-def
sajl-i-n
cart-dat-def
‘The man loaded the hay on the cart.’
LOAD a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(5)
Մարդը ձիուն (ձին) կապեց ծառից:
Maɾdə {ʒiun/ʒin} kapecʰ caricʰ.
maɾd-ə
man-def
{ʒiu-n/ʒi-n}
{horse.dat-def/horse-def}
kap-ecʰ
tie-aor.3sg
car-icʰ
tree-abl
‘The man tied the horse to the tree.’
TIE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(6)
Մարդը ջուրը լցրեց բաժակը:
Maɾdə ǯuɾə lcʰɾecʰ bažakə.
maɾd-ə
man-def
ǯuɾ-ə
water-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
bažak-ə
glass-def
‘The man filled (his) glass with water.’
FILL an Alternation:
Contentive
(7)
Մարդը ջուրը լցրեց բաժակի մեջ:
Maɾdə ǯuɾə lcʰɾecʰ bažaki meǯ.
maɾd-ə
man-def
ǯuɾ-ə
water-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
bažak-i
glass-gen
meǯ
inside
‘The man poured the water into the glass.’
FILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(8)
Մարդը գիրքը դրեց սեղանին:
Maɾdə giɾkʰə dɾecʰ seʁanin.
maɾd-ə
man-def
giɾkʰ-ə
book-def
dɾ-ecʰ
put-aor.3sg
seʁan-i-n
table-dat-def
‘The man put the book on the table.’
PUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(9)
Տղան քարը պատուհանին նետեց:
Tʁan kʰaɾə patuhanin netecʰ.
tʁa-n
boy-def
kʰaɾ-ə
stone-def
patuhan-i-n
window-dat-def
net-ecʰ
throw-aor.3sg
‘The boy threw the stone into the window.’
THROW a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(10)
Մարդը գիրքը դրեց սեղանի վրա:
Maɾdə giɾkʰə dɾecʰ seʁani vɾa.
maɾd-ə
man-def
giɾkʰ-ə
book-def
dɾ-ecʰ
put-aor.3sg
seʁan-i
table-gen
vɾa
on
‘The man put the book on the table.’
PUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(11)
Աղջիկը գիրքը բերեց ուսուցչին:
Aʁǯikə giɾkʰə beɾecʰ usucʰčʰin.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
beɾ-ecʰ
bring-aor.3sg
usucʰčʰ-i-n
teacher-dat-def
‘The girl brought the book to the teacher.’
BRING a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(12)
Աղջիկը գիրքը տարավ ուսուցչին:
Aʁǯikə giɾkʰə taɾav usucʰčʰin.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
taɾa-v
bring.aor-aor.3sg
usucʰčʰ-i-n
teacher-dat-def
‘The girl carried the book to the teacher.’
CARRY a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(13)
Աղջիկը գիրքը տարավ դպրոց:
Aʁǯikə giɾkʰə taɾav dpɾocʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
taɾa-v
bring.aor-aor.3sg
dpɾocʰ
school
‘The girl carried the book to school.’
CARRY a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(14)
Աղջիկը գիրքն ուղարկեց ուսուցչին:
Aʁǯikə giɾkʰn uʁaɾkecʰ usucʰčʰin.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-n
book-def
uʁaɾk-ecʰ
send-aor.3sg
usucʰčʰ-i-n
teacher-dat-def
‘The girl sent the book to the teacher.’
SEND a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(15)
Աղջիկը գիրքն ուղարկեց ուսուցչին (դպրոց):
Aʁǯikə giɾkʰn uʁaɾkecʰ dpɾocʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-n
book-def
uʁaɾk-ecʰ
send-aor.3sg
dpɾocʰ
school
‘The girl sent the book to school.’
SEND a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(16)
Աղջիկը գիրքը տվեց ուսուցչին:
Aʁǯikə giɾkʰə tvecʰ usucʰčʰin.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
tv-ecʰ
give-aor.3sg
usucʰčʰ-i-n
teacher-dat-def
‘The girl gave the book to the teacher.’
GIVE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(17)
Աղջիկը գիրքը ցույց տվեց ուսուցչին:
Aʁǯikə giɾkʰə cʰujcʰ tvecʰ usucʰčʰin.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
cʰujcʰ
show
tv-ecʰ
give-aor.3sg
usucʰčʰ-i-n
teacher-dat-def
‘The girl showed the book to the teacher.’
SHOW a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(18)
Աղջիկը գիրքը ստացավ ուսուցչից:
Aʁǯikə giɾkʰə stacʰav usucʰčʰicʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
stacʰa-v
get-aor.3sg
usucʰčʰ-icʰ
teacher-abl
‘The girl got the book from the teacher.’
GET a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(19)
Աղջիկը գիրքը գողացավ ուսուցչից:
Aʁǯikə giɾkʰə goʁacʰav usucʰčʰicʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
goʁa-cʰ-av
steal-aor-3sg
usucʰčʰ-icʰ
teacher-abl
‘The girl stole the book from the teacher.’
STEAL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(20)
Աղջիկը գիրքը թաքցրեց ուսուցչից:
Aʁǯikə giɾkʰə tʰakʰcʰɾecʰ usucʰčʰicʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
giɾkʰ-ə
book-def
tʰakʰcʰɾ-ecʰ
hide-aor.3sg
usucʰčʰ-icʰ
teacher-abl
‘The girl hid the book from the teacher.’
HIDE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(21)
Աղջիկը պատռեց գրքի էջը:
Aʁǯikə patrecʰ gɾkʰi eǯə.
aʁǯik-ə
girl-def
patr-ecʰ
tear-aor.3sg
gɾkʰ-i
book-gen
eǯ-ə
page-def
‘The girl tore the page from the book.’
TEAR an Alternation:
Proprietive
(22)
Աղջիկը գրքից էջը պոկեց:
Aʁǯikə gɾkʰicʰ eǯə pokecʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
gɾkʰ-icʰ
book-abl
eǯ-ə
page-def
pok-ecʰ
tear-aor.3sg
‘The girl tore the page from the book.’
TEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(23)
Աղջիկը գրքից էջը պատռեց:
Aʁǯikə gɾkʰicʰ eǯə patrecʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
gɾkʰ-icʰ
book-abl
eǯ-ə
page-def
patr-ecʰ
tear-aor.3sg
‘The girl tore the page from the book.’
TEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(24)
Աղջիկը մաքրեց սեղանի փոշին:
Aʁǯikə makʰɾecʰ seʁani pʰošin.
aʁǯik-ə
girl-def
makʰɾ-ecʰ
remove-aor.3sg
seʁan-i
table-gen
pʰoši-n
dirt-def
‘The girl wiped the dirt from the table.’
PEEL an Alternation:
Proprietive
(25)
Աղջիկը մաքրեց սեղանից փոշին:
Aʁǯikə makʰɾecʰ seʁanicʰ pʰošin.
aʁǯik-ə
girl-def
makʰɾ-ecʰ
remove-aor.3sg
seʁan-icʰ
table-abl
pʰoši-n
dirt-def
‘The girl wiped the dirt from the table.’
PEEL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(26)
Տղան հացը կտրեց դանակով:
Tʁan hacʰə ktɾecʰ danakov.
tʁa-n
boy-def
hacʰ-ə
bread-def
ktɾ-ecʰ
cut-aor.3sg
danak-ov
knife-instr
‘The boy cut the bread with the knife.’
CUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(27)
Տղան օձին կպավ փայտով:
Tʁan օʒin kpav pʰajtov.
tʁa-n
boy-def
օʒ-i-n
snake-dat-def
kpa-v
touch-aor.3sg
pʰajt-ov
stick-instr
‘The boy touched the snake with the stick.’
TOUCH a Coding frame:
1-nom 2-dat 3-instr V.subj[1]
(28)
Տղան օձին հարվածեց փայտով:
Tʁan օʒin haɾvacecʰ pʰajtov.
tʁa-n
boy-def
օʒ-i-n
snake-dat-def
haɾvac-ecʰ
hit-aor.3sg
pʰajt-ov
stick-instr
‘The boy hit the snake with the stick.’
HIT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(29)
Տղան օձին ծեծեց փայտով:
Tʁan օʒin cececʰ pʰajtov.
tʁa-n
boy-def
օʒ-i-n
snake-dat-def
cec-ecʰ
beat-aor.3sg
pʰajt-ov
stick-instr
‘The boy beat the snake with the stick.’
BEAT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(30)
Տղան օձին սպանեց փայտով:
Tʁan օʒin spanecʰ pʰajtov.
tʁa-n
boy-def
օʒ-i-n
snake-dat-def
span-ecʰ
kill-aor.3sg
pʰajt-ov
stick-instr
‘The boy killed the snake with the stick.’
KILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(31)
Տղան պատուհանը քարով ջարդեց:
Tʁan patuhanə kʰaɾov ǯaɾdecʰ.
tʁa-n
boy-def
patuhan-ə
window-def
kʰaɾ-ov
stone-instr
ǯaɾd-ecʰ
break-aor.3sg
‘The boy broke the window with the stone.’
BREAK a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(32)
Մարդը տունը քարից կառուցեց:
Maɾdə tunə kʰaɾicʰ karucʰecʰ.
maɾd-ə
man-def
tun-ə
house-def
kʰaɾ-icʰ
stone-abl
karucʰ-ecʰ
build-aor.3sg
‘The man built the house out of stone.’
BUILD a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(33)
Աղջիկը տղային հիմար անվանեց:
Aʁǯikə tʁajin himaɾ anvanecʰ.
aʁǯik-ə
girl-def
tʁa-ji-n
boy-dat-def
himaɾ
fool
anvan-ecʰ
name-aor.3sg
‘The girl called the boy a fool.’
NAME a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-nom V.subj[1]
(34)
Մարդը աղջկան ոչինչ չասաց:
Maɾdə aʁǯkan vočʰinčʰ čʰasacʰ.
maɾd-ə
man-def
aʁǯka-n
girl.dat-def
vočʰinčʰ
nothing
čʰ-as-acʰ
neg-say-aor.3sg
‘The man said nothing to the girl.’
SAY a Coding frame:
1-nom UTT2 (3-dat) V.subj[1]
(35)
Մարդը կանչեց աղջկան:
Maɾdə kančʰecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
kančʰ-ecʰ
shout-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man shouted to the girl.’
SHOUT AT a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(36)
Մարդը բացականչեց աղջկան:
Maɾdə bacʰakančʰecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
bacʰakančʰ-ecʰ
shout-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man shouted to the girl.’
SHOUT AT a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(37)
Մարդը մի պատմություն պատմեց աղջկան:
Maɾdə mi patmutʰjun patmecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
mi
one
patmutʰjun
story.nom
patm-ecʰ
tell-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man told a story to the girl.’
TELL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(38)
ես ծաղիկ պոկեցի:
Jes caʁik pokecʰi.
jes
I.nom
caʁik
flower
pok-ecʰ-i
tear-aor-1sg
‘I plucked a flower.’
TEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(39)
Տղան մարդուց փող խնդրեց:
Tʁan maɾducʰ pʰoʁ χndɾecʰ.
tʁa-n
boy-def
maɾdu-cʰ
man-abl
pʰoʁ
money
χndɾ-ecʰ
ask-aor.3sg
‘The boy asked the man for money.’
ASK FOR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(40)
Մարդը տղայի հետ աղջկա մասին խոսեց:
Maɾdə tʁaji het aʁǯka masin χosecʰ.
maɾd-ə
man-def
tʁa-ji
boy-gen
het
with
aʁǯka
girl.gen
masin
about
χos-ecʰ
talk-aor.3sg
‘The man talked to the boy about the girl.’
TALK a Coding frame:
1-nom 2+het 3+masin V.subj[1]
(41)
Մարդը ճանաչում էր տղային:
Maɾdə čanačʰum eɾ tʁajin.
maɾd-ə
man-def
čanačʰ-um
know-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
tʁa-ji-n
boy-dat-def
‘The man knew the boy.’
KNOW a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(42)
Մարդը տեսավ տղային:
Maɾdə tesav tʁajin.
maɾd-ə
man-def
tesa-v
see.aor-aor.3sg
tʁa-ji-n
boy-dat-def
‘The man saw the boy.’
SEE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(43)
Մարդը նայեց տղային:
Maɾdə najecʰ tʁajin.
maɾd-ə
man-def
naj-ecʰ
look-aor.3sg
tʁa-ji-n
boy-dat-def
‘The man looked at the boy.’
LOOK AT a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(44)
Մարդը վախեցրեց տղային:
Maɾdə vaχecʰɾecʰ tʁajin.
maɾd-ə
man-def
vaχecʰɾ-ecʰ
frighten-aor.3sg
tʁa-ji-n
boy-dat-def
‘The man frightened the boy.’
FRIGHTEN an Alternation:
Causative
(45)
Տղան վախենում էր մարդուց:
Tʁan vaχenum eɾ maɾducʰ.
tʁa-n
boy-def
vaχen-um
be.afraid-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
maɾdu-cʰ
man-abl
‘The boy feared the man.’
FEAR a Coding frame:
1-nom 2-abl V.subj[1]
(46)
Տղան հավանում էր մարդուն:
Tʁan havanum eɾ maɾdun.
tʁa-n
boy-def
havan-um
like-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
maɾd-u-n
man-dat-def
‘The boy liked the man.’
LIKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(47)
Մարդը տղային դուր էր գալիս:
Maɾdə tʁajin duɾ eɾ galis.
maɾd-ə
man-def
tʁa-ji-n
boy-dat-def
duɾ
prvb
aux.pst.3sg
galis
like.cvb.ipfv
‘The man liked the boy.’
LIKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(48)
Մարդը փնտրեց տղային:
Maɾdə pʰntɾecʰ tʁajin.
maɾd-ə
man-def
pʰntɾ-ecʰ
look.for-aor.3sg
tʁa-ji-n
boy-dat-def
‘The man searched for the boy.’
SEARCH FOR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(49)
Մարդը հանդիպեց աղջկան:
Maɾdə handipecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
handip-ecʰ
meet-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man met the girl.’
MEET a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(50)
Մարդը հետևեց աղջկան:
Maɾdə hetevecʰ aʁǯkan.
maɾd-ə
man-def
hetev-ecʰ
follow-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man followed the girl.’
FOLLOW a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(51)
Մարդն օգնեց աղջկան:
Maɾdn ognecʰ aʁǯkan.
maɾd-n
man-def
ogn-ecʰ
help-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘The man helped the girl.’
HELP a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(52)
Աղջիկը հագցրեց երեխային:
Aʁǯikə hagcʰɾecʰ jeɾeχajin.
aʁǯik-ə
girl-def
hagcʰɾ-ecʰ
dress.caus-aor.3sg
jeɾeχa-ji-n
child-dat-def
‘The girl dressed the child.’
DRESS a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(53)
Աղջիկը լողացրեց երեխային:
Aʁǯikə loʁacʰɾecʰ jeɾeχajin.
aʁǯik-ə
girl-def
loʁacʰɾ-ecʰ
wash-aor.3sg
jeɾeχa-ji-n
child-dat-def
‘The girl washed the child.’
WASH a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(54)
Մարդը լվացվեց:
Maɾdə lvacʰvecʰ.
maɾd-ə
man-def
lv-acʰ-v-ecʰ
wash-caus-med-aor.3sg
‘The man washed (himself).’
WASH an Alternation:
Causative-Mediopassive
(55)
Մարդը հազաց:
Maɾdə hagacʰ.
maɾd-ə
man-def
hag-acʰ
cough-aor.3sg
‘The man coughed.’
COUGH a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(56)
Մարդը բարձրացավ սարը:
Maɾdə baɾʒɾacʰav saɾə.
maɾd-ə
man-def
baɾʒɾacʰa-v
climb-aor.3sg
saɾ-ə
hill-def
‘The man climbed (up) the hill.’
CLIMB a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(57)
Մարդը նստեց (գետնին):
Maɾdə nstecʰ (getnin).
maɾd-ə
man-def
nst-ecʰ
sit-aor.3sg
getn-i-n
floor-dat-def
‘The man sat down (on the floor).’
SIT a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(58)
Մարդը նստած էր գետնին:
Maɾdə nstac eɾ (getnin).
maɾd-ə
man-def
nst-ac
sit-ptcp.res
aux.pst.3sg
getn-i-n
floor-dat-def
‘The man sat (on the floor).’
SIT a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(59)
Մարդը նստած էր գետնի վրա:
Maɾdə nstac eɾ getni vɾa.
maɾd-ə
man-def
nst-ac
sit-ptcp.res
aux.pst.3sg
getn-i
floor-gen
vɾa
on
‘The man sat on the floor.’
SIT a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(60)
Երեխան վազեց (հատակով):
Jeɾeχan vazecʰ (hatak-ov).
jeɾeχa-n
child-def
vaz-ecʰ
run-aor.3sg
hatak-ov
floor-instr
‘The child ran (on the floor).’
RUN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(61)
Երեխան վազեց (հատակի վրայով):
Jeɾeχan vazecʰ (hatak-i vɾa-jov).
jeɾeχa-n
child-def
vaz-ecʰ
run-aor.3sg
hatak-i
floor-gen
vɾa-jov
on-instr
‘The child ran (on the floor).’
RUN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(62)
Երեխան ցատկեց (հատակի վրա):
Jeɾeχan cʰatkecʰ (hatak-i vɾa).
jeɾeχa-n
child-def
cʰatk-ecʰ
jump-aor.3sg
hatak-i
floor-gen
vɾa
on
‘The child jumped (on the floor).’
JUMP a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(63)
Տղան գնաց (գյուղից):
Tʁan gnacʰ (gjuʁicʰ).
tʁa-n
boy-def
gn-acʰ
go-aor.3sg
gjuʁ-icʰ
village-abl
‘The boy went (from the village).’
GO a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(64)
Տղան ապրում էր գյուղում:
Tʁan apɾum eɾ gjuʁum.
tʁa-n
boy-def
apɾ-um
live-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
gjuʁ-um
village-loc
‘The boy lived in the village.’
LIVE a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(65)
Տղան (երգ) երգեց:
Tʁan (jeɾg) jeɾgecʰ.
tʁa-n
boy-def
jeɾg
song
jeɾg-ecʰ
sing-aor.3sg
‘The boy sang (a song).’
SING a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(66)
Տղան հայտնվեց (ճանապարհին):
Tʁan hajtnvecʰ (čanapaɾin).
tʁa-n
boy-def
hajtn-v-ecʰ
declare-med-aor.3sg
čanapaɾ-i-n
road-gen-def
‘The boy appeared (on the road).’
APPEAR a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(67)
Ձեռքս ցավում է:
ʒerkʰs cʰavum e.
ʒerkʰ-s
hand-1sg.poss
cʰav-um
hurt-cvb.ipfv
e
aux.3sg
‘My arm hurts.’
FEEL PAIN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(68)
Մարդը մահացավ:
Maɾdə mahacʰav.
maɾd-ə
man-def
mahacʰa-v
die-aor.3sg
‘The man died.’
DIE a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(69)
Մարդը մեռավ:
Maɾdə merav.
maɾd-ə
man-def
mera-v
die.aor-aor.3sg
‘The man died.’
DIE a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(70)
Մարդն ընկավ գետնին:
Maɾdn ənkav getnin.
maɾd-n
man-def
ənka-v
fall-aor.3sg
getn-i-n
floor-dat-def
‘The man fell (to the ground).’
FALL a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(71)
Մարդն ընկավ (գետնի վրա):
Maɾdn ənkav (getni vɾa).
maɾd-n
man-def
ənka-v
fall-aor.3sg
getn-i
floor-gen
vɾa
on
‘The man fell (to the ground).’
FALL a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(72)
Տղան սառել էր:
Tʁa n sarel eɾ.
tʁa-n
boy-def
sar-el
freeze-cvb.pfv
aux.pst.3sg
‘The boy froze.’
FEEL COLD a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(73)
Տղան սոված էր:
Tʁan sovac eɾ.
tʁa-n
boy-def
sov-ac
starve-ptcp.res
be.pst.3sg
‘The boy was hungry.’
BE HUNGRY a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(74)
Անձրևում էր:
Anʒɾevum eɾ.
anʒɾev-um
rain-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
‘It rained.’
RAIN a Coding frame:
V
(75)
Անձրև էր գալիս:
Anʒɾev eɾ galis.
anʒɾev
rain
aux.pst.3sg
galis
go.cvb.ipfv
‘It rained.’
RAIN a Coding frame:
V
(76)
Աղջնակը տխուր էր:
Aʁǯikə tχuɾ eɾ.
aʁǯik-ə
girl-def
tχuɾ
sad
be.pst.3sg
‘The little girl was sad.’
BE SAD a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(77)
Գնդակը գլորվում է:
Gndakə gloɾvum e.
gndak-ə
ball-def
gloɾ-v-um
roll-med-cvb.ipfv
e
aux.3sg
‘The ball is rolling.’
ROLL a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(78)
Գետինը չոր է:
Getinə čʰoɾ e.
getin-ə
floor-def
čʰoɾ
dry
e
aux.3sg
‘The ground is dry.’
BE DRY a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(79)
Նավակը խորտակվեց:
Navakə χoɾtakvecʰ.
navak-ə
boat-def
χoɾtak-v-ecʰ
sink-med-aor.3sg
‘The boat sank.’
SINK a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(80)
Մրսում եմ:
Mɾsum em.
mɾs-um
be.cold-cvb.ipfv
em
aux.1sg
‘I’m cold.’
FEEL COLD a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(81)
ես զգեստս պատռեցի:
Jes zgests patrecʰi.
jes
I.nom
zgest-s
clothes-1sg.poss
patr-ecʰ-i
tear-aor-1sg
‘I tore up my clothes.’
TEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(82)
Մայրը գրկեց իր փոքրիկ տղային:
Majɾə gɾkecʰ iɾ pʰokʰɾik tʁajin.
majɾ-ə
mother-def
gɾk-ecʰ
hug-aor.3sg
self.gen
pʰokʰɾik
small
tʁaj-i-n
boy-dat-def
‘The mother hugged her little boy.’
HUG a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(83)
Արջը հոտոտեց տղային:
Aɾǯə hototecʰ tʁajin.
aɾǯ-ə
bear-def
hotot-ecʰ
smell-aor.3sg
tʁaj-i-n
boy-dat-def
‘The bear nuzzled the boy.’
SMELL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(84)
Արջը տղայի հոտն առավ:
Aɾǯə tʁaji hotn arav.
aɾǯ-ə
bear-def
tʁaj-i
boy-gen
hot-n
smell-def
ara-v
take.aor-aor.3sg
‘The bear smelled the boy.’
SMELL a Coding frame:
1-nom 2-gen V.subj[1]
(85)
Աղջիկը մտածեց իր տատիկի մասին երեկ:
Aʁǯikə mtacecʰ iɾ tatiki masin jeɾek.
aʁǯik-ə
girl-def
mtac-ecʰ
think-aor.3sg
self.gen
tatik-i
granny-gen
masin
about
jeɾek
yesterday
‘The girl thought about her grandmother yesterday.’
THINK a Coding frame:
1-nom 2+masin V.subj[1]
(86)
Մարդը սափրեց մորուքը:
Maɾdə sapʰɾecʰ moɾukʰə.
maɾd-ə
man-def
sapʰɾ-ecʰ
shave-aor.3sg
moɾukʰ-ə
beard-def
‘The man shaved his beard.’
SHAVE (self) the Verb form sapʰɾvel
(87)
Մարդը կտրեց մազերը:
Maɾdə ktɾecʰ mazeɾə.
maɾd-ə
man-def
ktɾ-ecʰ
cut-aor.3sg
maz-eɾ-ə
hair-pl-def
‘The man cut his hair.’
CUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(88)
Մարդը ընկերոջից փողը վերցրեց:
Maɾdə ənkeɾoǯicʰ pʰoʁə veɾcʰɾecʰ.
maɾd-ə
man-def
ənkeɾoǯ-icʰ
friend-abl
pʰoʁ-ə
money-def
veɾcʰɾ-ecʰ
take-aor.3sg
‘The man took the money from his friend.’
TAKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(89)
Տղան կլպեց փայտի կեղևը:
Tʁan klpecʰ pʰajti keʁevə.
tʁa-n
boy-def
klp-ecʰ
peel-aor.3sg
pʰajt-i
stick-gen
keʁev-ə
crust-def
‘The boy peeled the bark off the stick.’
PEEL an Alternation:
Proprietive
(90)
Տղան մաքրեց փայտի կեղևը:
Tʁan makʰɾecʰ pʰajti keʁevə.
tʁa-n
boy-def
makʰɾ-ecʰ
remove-aor.3sg
pʰajt-i
stick-gen
keʁev-ə
crust-def
‘The boy peeled the bark off the stick.’
PEEL an Alternation:
Proprietive
(91)
Տղան քերեց փայտի կեղևը:
Tʁan kʰeɾecʰ pʰajti keʁevə.
tʁa-n
boy-def
kʰeɾ-ecʰ
scrape-aor.3sg
pʰajt-i
stick-gen
keʁev-ə
crust-def
‘The boy peeled the bark off the stick.’
PEEL an Alternation:
Proprietive
(92)
Տղան փայտից կեղևը կլպեց:
Tʁan pʰajticʰ keʁevə klpecʰ.
tʁa-n
boy-def
pʰajt-icʰ
stick-abl
keʁev-ə
crust-def
klp-ecʰ
peel-aor.3sg
‘The boy peeled the bark off the stick.’
PEEL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(93)
Տղան փայտից կեղևը մաքրեց:
Tʁan pʰajticʰ keʁevə makʰɾecʰ.
tʁa-n
boy-def
pʰajt-icʰ
stick-abl
keʁev-ə
crust-def
makʰɾ-ecʰ
remove-aor.3sg
‘The boy made the stick clean of the bark.’
PEEL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(94)
Տղան փայտից կեղևը քերեց:
Tʁan pʰajticʰ keʁevə kʰeɾecʰ.
tʁa-n
boy-def
pʰajt-icʰ
stick-abl
keʁev-ə
crust-def
kʰeɾ-ecʰ
scrape-aor.3sg
‘The boy peeled the bark off the stick.’
PEEL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(95)
թարթեցի:
Tʰaɾtʰecʰi.
tʰaɾtʰ-ecʰ-i
blink-aor-1sg
‘I blinked.’
BLINK an Alternation:
Internal Object
(96)
Տղան մեկնեց գյուղից:
Tʁan meknecʰ gjuʁicʰ.
tʁa-n
boy-def
mekn-ecʰ
set.off-aor.3sg
gjuʁ-icʰ
village-abl
‘The boy left the village.’
LEAVE a Coding frame:
1-nom 2-abl V.subj[1]
(97)
Աղջնակը ծիծաղեց:
Aʁǯnakə cicaʁecʰ.
aʁǯnak-ə
little.girl-def
cicaʁ-ecʰ
laugh-aor.3sg
‘The little girl laughed.’
LAUGH a Coding frame:
1-nom (2+vra) V.subj[1]
(98)
Մարդը գոռաց:
Maɾdə goracʰ.
maɾd-ə
man-def
gor-acʰ
shout-aor.3sg
‘The man screamed.’
SCREAM a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(99)
Երեխան խաղում է (գնդակով):
Jeɾeχan χaʁum e (gndakov).
jeɾeχa-n
child-def
χaʁ-um
play-cvb.ipfv
e
aux.3sg
gndak-ov
ball-instr
‘The child is playing (with the ball).’
PLAY a Coding frame:
1-nom (2-instr) V.subj[1]
(100)
Տունը այրվում է:
Tunə ajɾvum e.
tun-ə
house-def
ajɾ-v-um
burn-med-cvb.ipfv
e
aux.3sg
‘The house is burning.’
BURN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(101)
Այս մարդը որսորդ է:
Ajs maɾdə voɾsoɾd e.
ajs
this
maɾd-ə
man-def
voɾsoɾd
hunter
e
aux.3sg
‘This man is a hunter.’
BE A HUNTER a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(102)
Կանայք ծեծում էին հատիկները (սանդ-ով և վարսանդով):
Kanajkʰ cecum ein hatikneɾə (sandov jev vaɾsandov).
kanajkʰ
woman.pl
cec-um
beat-cvb.ipfv
ein
aux.pst.3pl
hatik-neɾ-ə
seed-pl-def
sand-ov
mortar-instr
jev
and
vaɾsand-ov
pestle-instr
‘The women were grounding the seeds (with mortar and pestle).’
BEAT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(103)
Կինը կարտոֆիլ է փորում-հանում:
Kinə kaɾtofil e pʰoɾumhanum.
kin-ə
woman-def
kaɾtofil
potato
e
aux.3sg
pʰoɾ-um-han-um
dig-cvb.ipfv-take.out-cvb.ipfv
‘The woman is digging for potatoes.’
DIG a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(104)
Տղան հրեց աղջկան (ջուրը):
Tʁan hɾecʰ aʁǯkan (ǯuɾə).
tʁa-n
boy-def
hɾ-ecʰ
push-aor.3sg
aʁǯka-n
girl.dat-def
ǯuɾ-ə
water-def
‘The boy pushed the girl (into the water).’
PUSH a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(105)
Տարեց կինը աղջկան երգ սովորեցրեց:
Taɾecʰ kinə aʁǯkan jeɾg sovoɾecʰɾecʰ.
taɾecʰ
old
kin-ə
woman-def
aʁǯka-n
girl.dat-def
jeɾg
song
sovoɾ-ecʰɾ-ecʰ
learn-caus-aor.3sg
‘The old lady taught the girl a song.’
TEACH a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(106)
Տղան արջին լսեց:
Tʁan aɾǯin lsecʰ.
tʁa-n
boy-def
aɾǯ-i-n
bear-dat-def
ls-ecʰ
hear-aor.3sg
‘The boy heard the bear.’
HEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(107)
Տղան արջի ձայնը լսեց:
Tʁan aɾǯi ʒajnə lsecʰ.
tʁa-n
boy-def
aɾǯ-i
bear-gen
ʒajn-ə
sound-def
ls-ecʰ
hear-aor.3sg
‘The boy heard the bear.’
HEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(108)
Կանայք եփեցին միսը:
Kanajkʰ jepʰecʰin misə.
kanajkʰ
woman.pl
jepʰ-ecʰ-in
cook-aor-3pl
mis-ə
meat-def
‘The women cooked the meat.’
COOK a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(109)
Ջուրը եռում է:
ǯuɾə jerum e.
ǯuɾ-ə
water-def
jer-um
boil-cvb.ipfv
e
aux.3sg
‘The water is boiling.’
BOIL a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(110)
Թշնամիս հիվանդ է:
Tʰšnamis hivand e.
tʰšnami-s
enemy-1sg.poss
hivand
sick
e
aux.3sg
‘My enemy is ill.’
BE ILL a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(111)
Ոստիկանը գոռում է:
Vostikanə gorum e.
vostikan-ə
policeman-def
gor-um
shout-cvb.ipfv
e
aux.3sg
‘The policeman yells.’
SCREAM a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(112)
Եղբայրս նավակ շինեց կաղնու փայտից:
Jeʁbajɾs navak šinecʰ kaʁnu pʰajticʰ.
jeʁbajɾ-s
elder.brother-1sg.poss
navak
boat
šin-ecʰ
build-aor.3sg
kaʁn-u
oak.tree-gen
pʰajt-icʰ
wood-abl
‘My brother made a boat out of an oak-tree.’
BUILD a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(113)
Եղբայրս նավակ սարքեց կաղնու փայտից:
Jeʁbajɾs navak saɾkʰecʰ kaʁnu pʰajticʰ.
jeʁbajɾ-s
elder.brother-1sg.poss
navak
boat
saɾkʰ-ecʰ
make-aor.3sg
kaʁn-u
oak.tree-gen
pʰajt-icʰ
wood-abl
‘My brother made a boat out of an oak-tree.’
MAKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(114)
Ես ուզում եմ այս աղջկան:
Jes uzum em ajs aʁǯkan.
jes
I.nom
uz-um
want-cvb.ipfv
em
aux.1sg
ajs
this
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘I want this girl.’
WANT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(115)
Ես սիրում եմ այս աղջկան:
Jes siɾum em ajs aʁǯkan.
jes
I.nom
siɾ-um
love-cvb.ipfv
em
aux.1sg
ajs
this
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘I love this girl.’
LIKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(116)
Արամյանը կուզենար ինքն էլ գնալ նայել, բայց ծուլանում էր հագնվել:
Aɾamjanə kuzenaɾ inkʰn el gnal najel, bajcʰ culanum eɾ hagnvel.
aɾamjan-ə
Aramyan-def
k-uzen-aɾ
fut-want-sbjv.pst.3sg
inkʰ-n
self-def
el
part
gn-al
go-inf
naj-el
look-inf
bajcʰ
but
culan-um
be.lazy-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
hagn-v-el
dress-med-inf
‘Aramian would go to see himself, but he didn't feel like dressing.’
GO a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(117)
Եվ ահա այդքան տարբեր այդ բնավորությունները կապվել էին իրար:
Jev aha ajdkʰan taɾbeɾ ajd bnavoɾutʰjunneɾə kapvel ein iɾaɾ.
jev
and
aha
here
ajdkʰan
thus.much
taɾbeɾ
different
ajd
this
bnavoɾutʰjun-neɾ-ə
character-pl-def
kap-v-el
tie-med-inf
ein
aux.pst.3pl
iɾaɾ
each.other
‘And two characters, so different from each other, were bound together.’
TIE an Alternation:
Mediopassive
(118)
Ծրագրի համաձայն՝ գազամուղ կկառուցվի թե՛ հայկական, թե՛ իրանական տարածքներում:
Cɾagɾi hamaʒajn gazamuʁ kkarucʰvi tʰe hajkakan, tʰe iɾanakan taɾackʰneɾum.
cɾagɾ-i
plan-gen
hamaʒajn
according
gazamuʁ
pipe
k-karucʰ-v-i
fut-build-med-3sg
tʰe
whether
hajkakan
Armenian
tʰe
whether
iɾanakan
Iranian
taɾackʰ-neɾ-um
territory-pl-loc
‘According to the project the pipe will be built on both Armenian and Iranian territories.’
BUILD an Alternation:
Mediopassive
(119)
Իսկ Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղի շրջակա դաշտերում այրվել է 3 հեկտար խոտ:
Isk loru maɾzi lusaʁbjuɾ gjuʁi šɾǯaka dašteɾum ajɾvel e 3 hektaɾ χot.
isk
but
lor-u
Lori-gen
maɾz-i
district-gen
lusaʁbjuɾ
Lusagbyur
gjuʁ-i
village-gen
šɾǯaka
surrounding
dašt-eɾ-um
field-pl-loc
ajɾ-v-el
burn-med-inf
e
aux.3sg
3
3
hektaɾ
hectare
χot
grass
‘And on the fields of the Lusaghbiur village of the Lori district, those that were the closest, three hectars of grass burnt away.’
BURN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(120)
Լռի՛ր, անզգա՜մ աղջիկ, թե չէ քեզ կսովորեցնեմ, թե ում հետ գործ ունես:
Lriɾ, anzgam aʁǯik, t‘e čʰe kʰez ksovoɾecʰnem, tʰe um het goɾc unes.
lri-ɾ
stop.talking-2sg.imp
anzgam
shameless
aʁǯik
girl
tʰe
whether
čʰe
not
kʰez
you.sg.dat
k-sovoɾ-ecʰn-em
fut-learn-caus-sbjv.1sg
tʰe
whether
um
who.gen
het
with
goɾc
work
un-es
have-2sg
‘Silence, you brazen girl, lest I teach you a lesson who you're dealing with.’
TEACH the Verb form sovoɾecʰnel
(121)
Չէ որ լավ է ճանաչում մորը, նա ամեն ինչ նկատում է, դժվար է նրանից որևէ բան թաքցնել:
čʰe oɾ lav e čanačʰum moɾə, na amen inčʰ nkatum e, džvaɾ e nɾanicʰ oɾeve ban tʰakʰcʰnel.
čʰe
not
voɾ
that
lav
good
e
aux.3sg
čanačʰ-um
know-cvb.ipfv
moɾ-ə
mother.nom-def
na
3sg.nom
amen
all
inčʰ
what
nkat-um
notice-cvb.ipfv
e
aux.3sg
džvaɾ
difficult
e
aux.3sg
nɾan-icʰ
3sg.obl-abl
voɾeve
some
ban
thing
tʰakʰcʰn-el
hide.caus-inf
‘Doesn't the mother knowswell, she notices everything, it's difficult to keep something secret from her.’
HIDE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(122)
Հետ-պատերազմյան տասնամյակների ընթացքում այդ կապերը փաստորեն սառեցված էին:
Hetpateɾazmjan tasnamjakneɾi əntʰacʰkʰum ajd kapeɾə pʰastoɾen sarecʰvac ein.
het-pateɾazm-jan
post-war-adjv
tasnamjak-neɾ-i
decade-pl-gen
əntʰacʰkʰ-um
course-loc
ajd
this
kap-eɾ-ə
tie-pl-def
pʰastoɾen
in.fact
sar-ecʰ-v-ac
freeze-caus-med-ptcp.res
ein
aux.pst.3pl
‘In the post-war decades these connections have almost stopped (lit. were frozen).’
FEEL COLD an Alternation:
Causative-Mediopassive
(123)
Ռուբին սիրում էր միայն ժողովրդական երգեր…
Rubin siɾum eɾ miajn žoʁovɾdakan jeɾgeɾ.
rubi-n
rubi-def
siɾ-um
love-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
miajn
only
žoʁovɾdakan
folk
jeɾg-eɾ
song-pl
‘Rubi was only fond of folk songs.’
LIKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(124)
Դու սիրել ես մեկին, նա` ուրիշին:
Du siɾel es mekin, na uɾišin.
du
you.sg.nom
siɾ-el
love-cvb.pfv
es
aux.2sg
mek-i-n
one-dat-def
na
3sg.nom
uɾiš-i-n
other-dat-def
‘You loved a girl, she loved someone else...’
LIKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(125)
Ուզենա մի օրում հազար ոչխար մորթել կտա:
Uzena mi oɾum hazaɾ vočʰχaɾ moɾtʰel kta.
uzen-a
want-sbjv.3sg
mi
one
oɾ-um
day-loc
hazaɾ
thousand
vočʰχaɾ
sheep
moɾtʰ-el
slaughter-inf
k-ta
fut-give.sbjv.3sg
‘[If] he’d wanted, he’d have a thousand sheep killed every day.’
KILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(126)
…այդ նավթամուղը կառուցվել է 1990-ականների վերջերին:
...ajd navtʰamuʁə karucʰvel e 1990akanneɾi veɾǯeɾin.
ajd
this
navtʰamuʁ-ə
pipeline-def
karucʰ-v-el
build-med-cvb.pfv
e
aux.3sg
1990-akan-neɾ-i
1990-adj-pl-gen
veɾǯ-eɾ-i-n
end-pl-dat-def
‘... that pipeline was buil somewhere in the end of 1990-s.’
BUILD an Alternation:
Mediopassive
(127)
Այդ օրը Նելսոն Ստեփանյանը իր ղեկավարած խմբով խորտակեց թշնամու երկու պահականավ:
Ajd oɾə Nelson Stepʰanjanə iɾ ʁekavaɾac χmbov χoɾtakecʰ tʰšnamu jeɾku pahakanav.
ajd
this
oɾ-ə
day-def
Nelson
Nelson
Stepʰanjan-ə
Stepanian-def
self.gen
ʁekavaɾ-ac
direct-ptcp.res
χmb-ov
group-instr
χoɾtak-ecʰ
sink-aor.3sg
tʰšnam-u
enemy-gen
jeɾku
two
pahakanav
patrol.ship
‘This day Nelson Stepanian and the crew under his command sank two enemy patrol ships.’
SINK the Verb form χoɾtakvel
(128)
Ու՞մ է ախորժելի խորտակել հարազատ աղջկան:
Um e aχoɾželi χoɾtakel haɾazat aʁǯkan?
um
who.gen
e
aux.3sg
aχoɾželi
tasty
χoɾtak-el
sink-inf
haɾazat
own
aʁǯka-n
girl.dat-def
‘Who would feel happy about drowning his own daughter?’
SINK the Verb form χoɾtakvel
(129)
Առնետները լքում են խորտակվող նավը, — բուռն հրճվանքով կանչեց Աղասին:
Arnetneɾə lkʰum en χoɾtakvoʁ navə, burn hɾčvankʰov kančʰecʰ Aʁasin.
arnet-neɾ-ə
rat-pl-def
lkʰ-um
flee-cvb.ipfv
en
aux.3pl
χoɾtak-v-oʁ
sink-med-ptcp.sbj
nav-ə
ship-def
burn
violent
hɾčvankʰ-ov
exultation-instr
kančʰ-ecʰ
shout-aor.3sg
Aʁasi-n
Aghasy-def
‘The rats are deserting a sinking ship, exclaimed Aghasy in a passionate exultation.’
SHOUT AT the Verb form kančʰel
(130)
Տանը Շուշանը Գեղամիկին մածուն էր ուտեցնում:
Tanə šušanə geʁamikin macun eɾ utecʰnum.
tan-ə
house.dat-def
šušan-ə
Shushan-def
geʁamik-i-n
Gegham-dat-def
macun
yoghourt
aux.pst.3sg
ut-ecʰn-um
eat-caus-ipfv
‘At home Shushanik was feeding little Gegham with yoghourt.’
EAT an Alternation:
Causative
(131)
…ուրիշներին մահացնելը պակաս հանցանք է, քան չմեռնելը:
Urišneɾin mahacʰnelə pakas hancʰankʰ e kʰan čʰmernelə.
uɾiš-neɾ-i-n
other-pl-dat-def
mah-acʰn-el-ə
die-caus-inf-def
pakas
less
hancʰankʰ
crime
e
aux.3sg
kʰan
than
čʰ-mern-el-ə
neg-die-inf-def
‘… to cause others to die is a less crime than not to die.’
KILL an Alternation:
Causative
(132)
Հաջորդ օրը ես պարսատիկով մի ագռավ սպանեցի ու գցեցի Բողարի առաջ:
Haǯoɾd oɾə jes paɾsatikov mi agrav spanecʰi u gcʰecʰi Boʁaɾi araǯ.
haǯoɾd
next
oɾ-ə
day-def
jes
I.nom
paɾsatik-ov
catapult-instr
mi
one
agrav
crow
span-ecʰ-i
kill-aor-1sg
u
and
gcʰ-ecʰ-i
drop-aor-1sg
Boʁaɾ-i
Boghar-gen
araǯ
in.front.of
‘The next day I killed a crow with a catapult and threw it in front of Boghar.’
KILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(133)
Եթե մենակ ապրվեր, աստված Եվային չէր ստեղծի...
Jetʰe menak apɾveɾ astvac jevajin čʰeɾ steʁci...
jetʰe
if
menak
alone
apɾ-v-eɾ
live-med-sbjv.3sg
astvac
God
jeva-ji-n
Eve-dat-def
čʰ-eɾ
neg-aux.pst.3sg
steʁc-i
create-sbjv.3sg
‘If [one could] live alone, God wouldn’t have created Eve...’
LIVE an Alternation:
Mediopassive
(134)
— Չեմ կարող ամուսնանալ նրա հետ, — ասացի ես, — տանը կին եմ թողել, նա երբեք ապահարզան չի տա:
čʰem kaɾoʁ amusnanal nɾa het, asacʰi jes, tanə kin em tʰoʁel, na jerbekʰ apaharzan či ta.
čʰ-em
neg-aux.1sg
kaɾoʁ
able
amusnan-al
marry-inf
nɾa
3sg.gen
het
with
as-acʰ-i
say-aor-1sg
jes
I.nom
tanə
at.home
kin
woman
em
aux.1sg
tʰoʁ-el
leave-cvb.pfv
na
3sg.nom
jeɾbekʰ
never
apaharzan
divorce
čʰi
not
ta
give.sbjv.3sg
‘I can not marry her, I said, I have a wife at home, and she’ll never give me a divorce.’
SAY a Coding frame:
1-nom UTT2 (3-dat) V.subj[1]
(135)
Նրանք հանդիպեցին (իրար):
Nɾankʰ handipecʰin (iɾaɾ).
nɾankʰ
they.nom
handip-ecʰ-in
meet-aor-3pl
iɾaɾ
each.other
‘They met (each other).’
MEET an Alternation:
Reciprocal
(136)
Նա թքեց, շրջվեց և գնաց:
Na tʰkʰecʰ, šɾǯvecʰ jev gnacʰ.
na
3sg.nom
tʰkʰ-ecʰ
spit-aor.3sg
šɾǯ-v-ecʰ
turn-med-aor.3sg
jev
and
gn-acʰ
go-aor.3sg
‘He spat, turned around and left.’
GO a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(137)
Աղջիկը գողացել է ուսուցչի գիրքը:
Aʁǯikə goʁacʰel e usucʰčʰi giɾkʰə.
aʁǯik-ə
girl-def
goʁacʰ-el
steal-cvb.pfv
e
aux.3sg
usucʰčʰ-i
teacher-gen
giɾkʰ-ə
book-def
‘The girl stole (her) teacher’s book.’
STEAL an Alternation:
Proprietive
(138)
Ես ծառից խնձոր պոկեցի:
Jes caricʰ χnʒoɾ pokecʰi.
jes
I.nom
car-icʰ
tree-abl
χnʒoɾ
apple
pok-ecʰ-i
tear-aor-1sg
‘I plucked an apple from a tree.’
TEAR a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(139)
Ես ծառի խնձորը պոկեցի:
Jes cari χnʒoɾə pokecʰi.
jes
I.nom
car-i
tree-gen
χnʒoɾ-ə
apple-def
pok-ecʰ-i
tear-aor-1sg
‘I plucked an apple from a tree.’
TEAR an Alternation:
Proprietive
(140)
Ես ձեզ տվեցի մեր Աստծո Աստվածաշունչը:
Jes ʒez tvecʰi meɾ astco astvacašunčʰə.
jes
I.nom
ʒez
you.pl.dat
tv-ecʰ-i
give-aor-1sg
meɾ
we.gen
astco
lord.gen
astvacašunčʰ-ə
holy.script-def
‘I gave you our Lord’s Holy Script.’
GIVE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(141)
Իսկ խանը չի էլ շտապում մտնել պալատ, բարձրանում է աշտարակներից մեկի սանդուղքներով վեր ու հասնելով վերջիններին՝ նայում ներքև:
Isk χanə čʰi el štapum mtnel palat, baɾʒɾanum e aštaɾakneɾicʰ meki sanduʁkʰneɾov veɾ u hasnelov veɾǯinneɾin najum neɾkʰev.
isk
but
χan-ə
khan-def
čʰi
neg.aux.3sg
el
part
štap-um
hurry-cvb.ipfv
mtn-el
enter-inf
palat
room
baɾʒɾan-um
rise-cvb.ipfv
e
aux.3sg
aštaɾak-neɾ-icʰ
tower-pl-abl
mek-i
one-gen
sanduʁkʰ-neɾ-ov
stairs-pl-instr
veɾ
up
u
and
hasn-el-ov
arrive-inf-instr
veɾǯin-neɾ-i-n
last-pl-dat-def
naj-um
look-cvb.ipfv
neɾkʰev
down
‘But the khan was not even in a hurry to enter the rooms, he goes up one of the stairs of the tower and, after achieving the last steps, looks down.’
CLIMB a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(142)
Գոմշասայլերը գինու տակառներ էին բերում քաղաքից:
Gomšasajleɾə ginu takarneɾ ein beɾum kʰaʁakʰicʰ.
gomšasajl-eɾ-ə
bull.cart-pl-def
gin-u
wine-gen
takar-neɾ
barrel-pl
ein
aux.pst.3pl
beɾ-um
bring-cvb.ipfv
kʰaʁakʰ-icʰ
town-abl
‘Carts driven by bulls brought wine barrels from the town.’
BRING a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(143)
Թոմը նստեց ցանկապատին:
Tʰomə nstecʰ cʰankapatin.
tʰom-ə
Tom-def
nst-ecʰ
sit-aor.3sg
cʰankapat-i-n
fence-dat-def
‘Tom sat on the fence.’
SIT a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(144)
Հացը կտրի՛ր:
Hacʰə ktɾiɾ!
hacʰ-ə
bread-def
ktɾ-iɾ
cut-imp
‘Cut the bread!’
CUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(145)
Սուր դանակով ամեն ինչ ավելի արագ կկտրես:
Suɾ danakov amen inčʰ aveli aɾag kktɾes.
suɾ
sharp
danak-ov
knife-instr
amen
all
inčʰ
what
aveli
more
aɾag
fast
k-ktɾ-es
fut-cut-sbjv.2sg
‘You will cut it all faster with a sharp knife.’
CUT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(146)
Մի անգամ ուժեղ անձրեւում էր, առանց հովանոցը փակելու բարձրացա երթուղային տաքսի:
Mi angam užeʁ anʒɾevum eɾ, arancʰ hovanocʰə pʰakelu baɾʒɾacʰa jeɾtʰuʁajin takʰsi.
mi
one
angam
time
užeʁ
strong
anʒɾev-um
rain-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
arancʰ
without
hovanocʰ-ə
umbrella-def
pʰak-el-u
close-inf-gen
baɾʒɾ-acʰ-a
rise-aor-1sg
jeɾtʰuʁajin
road
takʰsi
taxi
‘One day it rained strongly, and (I) got into a minibus without folding my umbrella.’
RAIN a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(147)
Որպես պատիժ ուսուցիչը երեխաներին երկու կիլոմետր վազեցրեց:
Voɾpes patiž usucʰičʰə jeɾeχa-neɾin jeɾku kilometɾ vaz-ecʰɾecʰ.
voɾpes
as
patiž
punishment
usucʰičʰ-ə
teacher-def
jeɾeχa-neɾ-i-n
child-pl-dat-def
jeɾku
two
kilometɾ
kilometer
vaz-ecʰɾ-ecʰ
run-caus-aor.3sg
‘As a punishment, the teacher made the children do a two-kilometer run.’
RUN an Alternation:
Causative
(148)
Տղան գնաց:
Tʁan gnacʰ.
tʁa-n
boy-def
gn-acʰ
go-aor.3sg
‘The boy left.’
GO a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(149)
Սիմոնյանը ձեռքից ցած գցեց բաժակը փլվեց իր աթոռին ու հեծկլտաց:
Simonyanə ʒerkʰicʰ cʰac gcʰecʰ bažak-ə pʰlvecʰ ir atʰorin u heckltacʰ.
simonyan-ə
Simonyan-def
ʒerkʰ-icʰ
hand-abl
cʰac
down
gcʰ-ecʰ
drop-aor.3sg
bažak-ə
glass-def
pʰl-v-ecʰ
ruin-med-aor.3sg
ir
self.gen
atʰor-i-n
chair-dat-def
u
and
hecklt-acʰ
sob-aor.3sg
‘Simonyan dropped the glass down off his hand, collapsed in his chair and sobbed.’
FALL the Verb form ənknel
(150)
Իշխանները ծիծաղեցին:
Išχanneɾə cicaʁecʰin.
išχan-neɾ-ə
prince-pl-def
cicaʁ-ecʰ-in
laugh-aor-3pl
‘The princes started to laugh.’
LAUGH a Coding frame:
1-nom (2+vra) V.subj[1]
(151)
Ծիծաղեցնելը ծիծաղեցնում եմ, բայց ոչ ոք չի ծիծաղում:
Cicaʁecʰnelə cicaʁecʰnum em, bajcʰ vočʰ vokʰ čʰi cicaʁum.
cicaʁ-ecʰn-el-ə
laugh-caus-inf-def
cicaʁ-ecʰn-um
laugh-caus-cvb.ipfv
em
aux.1sg
bajcʰ
but
vočʰ
not
vokʰ
one
čʰi
neg.aux.3sg
cicaʁ-um
laugh-cvb.ipfv
‘I do (try to) make them laugh, only no one is laughing.’
LAUGH an Alternation:
Causative
(152)
Ծնողները գոռգոռացին ուսուցչի վրա:
Cnoʁneɾə gorgoracʰin usucʰčʰi vɾa.
cnoʁ-neɾ-ə
parent-pl-def
gorgor-acʰin
yell-aor.3pl
usucʰčʰ-i
teacher-gen
vɾa
on
‘The parents had a fight with (yelled at) the teacher.’
SHOUT AT a Coding frame:
1-nom 2-gen+vra V.subj[1]
(153)
Ծնողներիս վրա մի ծիծաղի՛ր:
Cnoʁneɾis vɾa mi cicaʁiɾ!
cnoʁ-neɾ-i-s
parent-pl-gen-1sg.poss
vɾa
on
mi
proh
cicaʁ-iɾ
laugh-imp
‘Don’t laugh at my parents!’
LAUGH a Coding frame:
1-nom (2+vra) V.subj[1]
(154)
Ձյունն այնքան ճերմակ է, որ աչքերս ցավում են արևից:
ʒjunn ajnkʰan čeɾmak e, voɾ ačʰkʰeɾs cʰavum en aɾevicʰ.
ʒjun-n
snow-def
ajnkʰan
thus
čeɾmak
white
e
aux.3sg
voɾ
that
ačʰkʰ-eɾ-s
eye-pl-1sg.poss
cʰav-um
hurt-cvb.ipfv
en
aux.3pl
aɾev-icʰ
sun-abl
‘My eyes ache because of the sun, so white is the snow.’
FEEL PAIN a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(155)
Մի՛ վախեցիր թշնամիներից, ընկերներից վախեցի՛ր:
Mi vaχecʰiɾ tʰšnamineɾicʰ, ənkeɾneɾicʰ vaχecʰiɾ.
mi
proh
vaχecʰ-iɾ
be.afraid-imp
tʰšnami-neɾ-icʰ
enemy-pl-abl
ənkeɾ-neɾ-icʰ
friend-pl-abl
vaχecʰ-iɾ
be.afraid-imp
‘Do not be afraid of the enemies, be afraid of your friends.’
FEAR a Coding frame:
1-nom 2-abl V.subj[1]
(156)
Սրի սառը շեղբը դիպավ նրա վզին:
Sɾi sarə šeʁbə dipav nɾa vzin.
sɾ-i
sword-gen
sarə
cold
šeʁb-ə
blade-def
dip-av
touch-aor.3sg
nɾa
3sg.gen
vz-i-n
neck-dat-def
‘The cold blade of the sword touched his neck.’
TOUCH a Coding frame:
1-nom 2-dat 3-instr V.subj[1]
(157)
Երբեք նման ապուշի չեմ հանդիպել:
Jeɾbekʰ nman apuši čʰem handipel.
jeɾbekʰ
never
nman
such
apuš-i
idiot-dat
čʰ-em
neg-aux.1sg
handip-el
meet-cvb.pfv
‘I have never met such an idiot.’
MEET a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(158)
Բայց քանի որ ես հիվանդ չեմ և ուզում եմ գնալ, ինձ ոչ մի բժիշկ չի օգնի:
Bajcʰ kʰani voɾ jes hivand čʰem jev uzum em gnal, inʒ vočʰ mi bžišk čʰi ogni.
bajcʰ
but
kʰani
as.much
voɾ
that
jes
I.nom
hivand
sick
čʰ-em
neg-aux.1sg
jev
and
uz-um
want-cvb.ipfv
em
aux.1sg
gn-al
go-inf
inʒ
I.dat
vočʰ
not
mi
one
bžišk
doctor
čʰi
neg.aux.3sg
ogn-i
help-cvb.conneg
‘But as I am not ill and want to leave, there is no doctor who can help me.’
GO a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(159)
– Ես թույն եմ ուզում, – ասաց նա:
Jes tʰujn em uzum, asacʰ na.
jes
I.nom
tʰujn
poison
em
aux.1sg
uz-um
want-cvb.ipfv
as-acʰ
say-aor.3sg
na
3sg.nom
‘I want (to take) poison, he said.’
SAY a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(160)
Ու երգեց սիրուց, երգեց կյանքից:
U jeɾgecʰ siɾucʰ, jeɾgecʰ kjankʰicʰ.
u
and
jeɾg-ecʰ
sing-aor.3sg
siɾ-ucʰ
love-abl
jeɾg-ecʰ
sing-aor.3sg
kjankʰ-icʰ
life-abl
‘And he sang about love, and he sang about life.’
SING an Alternation:
Object Omission
(161)
Դու ինքդ քո գերեզմանը կփորես, իսկ հետո ես քեզ կթաղեմ:
Du inkʰd kʰo geɾezmanə kpʰoɾes, isk heto jes kʰez ktʰaʁem.
du
you.sg.nom
inkʰ-d
self-2sg.poss
kʰo
your
geɾezman-ə
grave-def
k-pʰoɾ-es
fut-dig-sbjv.2sg
isk
but
heto
then
jes
I.nom
kʰez
you.sg.dat
k-tʰaʁ-em
fut-bury-sbjv.1sg
‘You will dig your own grave, and then I’ll burry you.’
DIG a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(162)
Նա սկսեց փորել հին բահով, որը մի րոպեից ջարդվեց:
Na sksecʰ pʰoɾel hin bahov, voɾə mi ɾopeicʰ ǯaɾdvecʰ.
na
3sg.nom
sks-ecʰ
start-aor.3sg
pʰoɾ-el
dig-inf
hin
old
bah-ov
spade-instr
voɾ-ə
that-def
mi
one
ɾope-icʰ
minute-abl
ǯaɾd-v-ecʰ
break-med-aor.3sg
‘He started digging with an old spade that broke in a minute.’
DIG an Alternation:
Mediopassive
(163)
Մի անգամ տեսա, որ մեկը փայտով ծեծում է ոչխարին:
Mi angam tesa, voɾ mekə pʰajtov cecum e očʰχaɾin.
mi
one
angam
time
tes-a
see-aor.1sg
voɾ
that
mek-ə
one-def
pʰajt-ov
stick-instr
cec-um
beat-cvb.ipfv
e
aux.3sg
vočʰχaɾ-i-n
sheep-dat-def
‘One day she saw someone beating a ram with a stick.’
BEAT a Coding frame:
1-nom 2-nomdat (3-instr) V.subj[1]
(164)
Համբույրներով, քո աչերով ինձ այրեցիր:
Hambujɾneɾov, kʰo ačʰeɾov inʒ ajɾecʰiɾ.
hambujɾ-neɾ-ov
kiss-pl-instr
kʰo
your
ačʰ-eɾ-ov
eye-pl-instr
inʒ
I.dat
ajɾ-ecʰ-iɾ
burn-aor-2sg
‘(You) burnt me to ashes with your kisses, with your eyes.’
BURN the Verb form ajɾvel
(165)
Ես ցամաք եմ տեսնում:
Jes cʰamakʰ em tesnum.
jes
I.nom
cʰamakʰ
land
em
aux.1sg
tesn-um
see-cvb.ipfv
‘I see the land.’
SEE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(166)
Անցյալ օրը մի կին եկավ ու խնդրեց ինձ հետ տեսնվել...
Angjal oɾə mi kin jekav u χndɾecʰ inʒ het tesnvel.
angjal
past
oɾ-ə
day-def
mi
one
kin
woman
jek-av
come-aor.3sg
u
and
χndɾ-ecʰ
ask-aor.3sg
inʒ
I.dat
het
with
tesn-v-el
see-med-inf
‘The other day a woman came and asked me to meet (to see each other).’
SEE an Alternation:
Mediopassive
(167)
Ես մարդկային ոգու հոտ եմ առնում:
Jes maɾdkajin vogu hot em arnum.
jes
I.nom
maɾdkajin
human
vog-u
soul-gen
hot
smell
em
aux.1sg
arn-um
take-cvb.ipfv
‘I can smell the smell of a human being.’
TAKE a Coding frame:
1-nom 2-gen V.subj[1]
(168)
Շատ կարեւոր է, որ մարդիկ սովորեն լավ ֆիլմեր նայել:
šat kaɾevoɾ e voɾ mardik sovoɾen lav filmeɾ najel.
šat
very
kaɾevoɾ
important
e
aux.3sg
voɾ
that
mardik
people
sovoɾ-en
learn-sbjv.3pl
lav
good
film-eɾ
film-pl
naj-el
look-inf
‘It is very important that people learn to watch good movies.’
LOOK AT the Verb form najel
(169)
Գետակն անփութորեն գլորում Էր իր ջրերը:
Getakn anpʰutʰoɾen gloɾum eɾ iɾ ǯɾeɾə.
getak-n
brook-def
anpʰutʰoɾen
carelessly
gloɾ-um
roll-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
self.gen
ǯɾ-eɾ-ə
water-pl-def
‘The small river was carelessly rolling its water.’
ROLL the Verb form gloɾvel
(170)
Հողաթմբի տակից ջրերը գլորվում էին խռովահույզ և աղմկում, վազում առաջ:
Hoʁatʰmbi takicʰ ǯɾeɾə gloɾvum ein χrovahujz ev aʁmkum vazum araǯ.
hoʁatʰmb-i
embankment-gen
tak-icʰ
under-abl
ǯɾ-eɾ-ə
water-pl-def
gloɾ-v-um
roll-med-cvb.ipfv
ein
aux.pst.3pl
χrovahujz
agitatedly
jev
and
aʁmk-um
rush-cvb.ipfv
vaz-um
run-cvb.ipfv
araǯ
in.front.of
‘From under the embankment the water was quickly running (=rolling), roaring, running forth.’
ROLL a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(171)
Բակում ձիապանը բարձում էր իրերս, նանին պայուսակի մեջ դարսում էր գաթա և ճանապարհի պաշարը:
Bakum ʒiapanə baɾʒum eɾ iɾeɾs, nanin pajusaki meǯ daɾsum eɾ gatʰa ev čanapaɾhi pašaɾə.
bak-um
yard-loc
ʒiapan-ə
coach-def
baɾʒ-um
load-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
iɾ-eɾ-s
self.gen-pl-1sg.poss
nani-n
mom-def
pajusak-i
bag-gen
meǯ
inside
daɾs-um
put-cvb.ipfv
aux.pst.3sg
gatʰa
gata
jev
and
čanapaɾh-i
road-gen
pašaɾ-ə
stock-def
‘In the courtyard, the coach was loading my luggage, and Mom was putting gata and food for the travel into a bag.’
LOAD a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(172)
Նա ինձ նետեց բանալիները և վազեց-գնաց:
Na inʒ netecʰ banalineɾə jev vazecʰgnacʰ.
na
3sg.nom
inʒ
I.dat
net-ecʰ
throw-aor.3sg
banali-neɾ-ə
key-pl-def
jev
and
vaz-ecʰ-gn-acʰ
run-aor.3sg-go-aor.3sg
‘He threw me the keys and ran away.’
GO a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(173)
Այնտեղից մեզ նամակներ ուղարկիր տուն:
Ajnteʁicʰ mez namakneɾ uʁaɾkiɾ tun.
ajnteʁ-icʰ
there-abl
mez
we.dat
namak-neɾ
letter-pl
uʁaɾk-iɾ
send-imp
tun
house
‘Send us the letters from there, back home.’
SEND a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(174)
Բայց իմ կինը ծաղիկը տվեց մարդուն:
Bajcʰ im kinə ajs caʁikə tvecʰ maɾdun.
bajcʰ
but
im
my
kin-ə
woman-def
ajs
this
caʁik-ə
flower-def
tv-ecʰ
give-aor.3sg
maɾd-u-n
man-dat-def
‘But my woman gave this flower to (another) man.’
GIVE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-dat V.subj[1]
(175)
Այդպիսով կհասցնենք ավելի շատ բան ստանալ կյանքից:
Ajdpisov khascʰnenkʰ aveli šat ban stanal kjankʰicʰ.
ajdpis-ov
thus-instr
k-hascʰn-enkʰ
fut-lead-sbjv.1pl
aveli
more
šat
very
ban
thing
stan-al
receive-inf
kjankʰ-icʰ
life-abl
‘In that way we’ll manage to get more from life.’
GET the Verb form stanal
(176)
Նա ինձնից ձին մի օրով վերցրեց:
Na inʒnicʰ ʒin mi oɾov vercʰɾecʰ.
na
3sg.nom
inʒni-cʰ
I-abl
ʒi-n
horse-def
mi
one
oɾ-ov
day-instr
vercʰɾ-ecʰ
take-aor.3sg
‘He borrowed my horse for one day.’
TAKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(177)
Ես պոկեցի ճյուղի խնձորը:
Jes pokecʰi čjuʁi χnʒoɾə.
jes
I.nom
pok-ecʰ-i
tear-aor-1sg
čjuʁ-i
branch-gen
χnʒoɾ-ə
apple-def
‘I plucked an apple from a branch.’
TEAR an Alternation:
Proprietive
(178)
Վարդանն անզոր նստեց ծալովի աթոռի վրա և ձեռքով մաքրեց ճակատի քրտինքը:
Vaɾdann angoɾ nstecʰ calovi atʰori vɾa jev ʒerkʰov makʰɾecʰ čavati kʰɾtinkʰə.
vaɾdan-n
Vartan-def
angoɾ
weak
nst-ecʰ
sit-aor.3sg
calovi
pliable
atʰor-i
chair-gen
vɾa
on
jev
and
ʒerkʰ-ov
hand-instr
makʰɾ-ecʰ
remove-aor.3sg
čavat-i
front-gen
kʰɾtinkʰ-ə
sweat-def
‘Vartan limply sank to a folding chair and wiped sweat off his front with his hand.’
PEEL an Alternation:
Proprietive
(179)
Արագաշարժ «մաքրիչները» հազիվ են հասցնում հողմապակու վրայից մաքրել թաց ձյունը:
Aɾagašaɾž «makʰɾičʰneɾə» haziv en hascʰnum hoʁmapaku vɾajicʰ makʰɾel tʰacʰ ʒjunə.
aɾagašaɾž
quick
«makʰɾičʰ-neɾ-ə»
wiper-pl-def
haziv
hardly
en
aux.3pl
hascʰn-um
be.on.time-cvb.ipfv
hoʁmapak-u
windshield-gen
vɾa-jicʰ
on-abl
makʰɾ-el
remove-inf
tʰacʰ
wet
ʒjun-ə
snow-def
‘The quick wipers hardly were in time to take the snow away from the windshield.’
PEEL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(180)
Մայրը դույլը լցրեց ջրով:
Majɾə dujlə lcʰɾecʰ ǯɾov.
majɾ-ə
mother-def
dujl-ə
bucket-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
ǯɾ-ov
water-instr
‘Mom filled a bucket of water.’
FILL an Alternation:
Contentive
(181)
Մարդը լցրեց բաժակը / բաժակ-ի մեջ ջուր:
Maɾdə lcʰɾecʰ bažakə meǯ ǯuɾə.
maɾd-ə
man-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
bažak-ə
glass-def
meǯ
inside
ǯuɾ-ə
water-def
‘The man poured water into the glass.’
FILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(182)
Ես գնդակը նետեց պատին, այն հետ թռավ և ջարդեց պատուհանը:
Jes gndakə netecʰ patin, ajn het tʰrav jev ǯaɾdecʰ patuhanə.
jes
I.nom
gndak-ə
ball-def
net-ecʰ
throw-aor.3sg
pat-i-n
wall-gen-def
ajn
that
het
with
tʰr-av
fly-aor.3sg
jev
and
ǯaɾd-ecʰ
break-aor.3sg
patuhan-ə
window-def
‘I throw a ball at the wall, it bounced and broke a window.’
THROW a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(183)
Այծը կապիր ցցից, որ չփախչի:
Ajcə kapiɾ cʰcʰicʰ, voɾ čʰpʰaχčʰi.
ajc-ə
goat-def
kap-iɾ
tie-imp
cʰcʰ-icʰ
peg-abl
voɾ
that
čʰ-pʰaχčʰ-i
neg-run.away-sbjv.3sg
‘Tie the goat to a peg so it can not run away.’
TIE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(184)
Կհավատա՞ս, Գրիգորի Պանտելևիչ, հենց որ նա ինձ այդ ասաց, վրաս պաղ քրտինք եկավ:
Khavatas, Gɾigoɾi Pantelevičʰ, hencʰ voɾ na inʒ ajd asacʰ, vɾas paʁ kʰɾtinkʰ jekav.
k-havata-s
fut-believe-sbjv.2sg
Gɾigoɾi
Grigorij
Pantelevičʰ
Panteleevich
hencʰ
just
voɾ
that
na
3sg.nom
inʒ
I.dat
ajd
this
as-acʰ
say-aor.3sg
vɾa-s
on-1sg.poss
paʁ
cold
kʰɾtinkʰ
sweat
jeka-v
come.aor-aor.3sg
‘Would you believe this, G.P., the moment he told me that I was all covered with cold sweat.’
SAY a Coding frame:
1-nom UTT2 (3-dat) V.subj[1]
(185)
…եւ ես քիչ էր մնում բացականչեի նրան…
…jev jes kʰičʰ eɾ mnum bacʰakančʰei nɾan...
jev
and
jes
I.nom
kʰičʰ
a.little
aux.pst.1sg
mn-um
remain-cvb.ipfv
bacʰakančʰ-ei
shout-sbjv.pst.1sg
nɾa-n
3sg.dat-def
‘... and I hardly kept myself from shouting at him...’
SHOUT AT a Coding frame:
1-nom 2-dat V.subj[1]
(186)
Եվ ասվել էր՝ մի սպանի՛ր:
Jev asvel eɾ mi spaniɾ.
jev
and
as-v-el
say-med-cvb.pfv
aor.pst.3sg
mi
proh
span-iɾ
kill-imp
‘And it was said: do not kill.’
SAY an Alternation:
Mediopassive
(187)
Վարպետը պարտեզում փոս էր փորում <...>
Varpetə partezum pʰos eɾ pʰoɾum...
varpet-ə
master-def
partez-um
garden-loc
pʰos
hole
aux.pst.3sg
pʰoɾ-um
dig-cvb.ipfv
‘The master was digging a hole in the garden ...’
DIG a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(188)
Մոտեցա ու` «Վարպե՛տ, — ասի, — հոգնել ես, ինձ տուր բահը, քիչ էլ ես փորեմ»:
Nstecʰa u varpet asi hognel es, inʒ tur bahə, kʰičʰ el jes pʰoɾem.
nst-ecʰa
come-aor.1sg
u
and
varpet
master
as-i
say-aor.1sg
hognel
tired
es
aux.2sg
inʒ
I.dat
tur
give.imp
bah-ə
spade-def
kʰičʰ
a.little
el
part
jes
I.nom
pʰoɾ-em
dig-sbjv.1sg
‘I joined him and said: Master, you are tired, give me the spade, I will dig for a short while.’
DIG the Verb form pʰoɾel
(189)
աչքերս թարթեցի:
Ačʰkʰeɾs tʰaɾtʰecʰi.
ačʰkʰ-eɾ-s
eye-pl-1sg.poss
tʰaɾtʰ-ecʰ-i
blink-aor-1sg
‘I blinked.’
BLINK a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(190)
Ձեզ մսից են ստեղծել, դուք եք ձեզ իրարից ստեղծել:
ʒez msicʰ en steʁcel, dukʰ ekʰ ʒez iɾaɾicʰ steʁcel.
ʒez
you.pl.dat
ms-icʰ
meat-abl
en
aux.3pl
steʁc-el
create-cvb.pfv
dukʰ
you.pl.nom
ekʰ
aux.2pl
ʒez
you.pl.dat
iɾaɾ-icʰ
each.other-abl
steʁc-el
create-cvb.pfv
‘You were made out of meat, you made yourselves from each other.’
MAKE a Coding frame:
1-nom 2-nomdat 3-abl V.subj[1]
(191)
Հագնվեցին, սափրվեցին և գնացին հարսնախոսության:
Hagnvecʰin, sapʰɾvecʰin jev gnacʰin haɾsnaχosutʰjan.
hagn-v-ecʰ-in
dress-med-aor-3pl
sapʰɾ-v-ecʰ-in
shave-med-aor-3pl
jev
and
gn-acʰ-in
go-aor-3pl
haɾsnaχosutʰjan
wedding.gen
‘They dressed up, shaved themselves and went to the wedding.’
GO a Coding frame:
1-nom (LOC2) V.subj[1]
(192)
Դե եկ ու լվա դրա շորերը:
De jek u lva dɾa šoɾeɾə.
de
now
jek
come.imp
u
and
lva
wash.imp
dɾa
this
šoɾ-eɾ-ə
dress-pl-def
‘Now come and wash this dress.’
WASH a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(193)
Լացեց նաև մայրը
Lacʰecʰ najev majɾə.
lacʰ-ecʰ
cry-aor.3sg
najev
also
majɾ-ə
mother-def
‘The mother also cried.’
CRY a Coding frame:
1-nom V.subj[1]
(194)
Ու քաղցը, ամենազոր քաղցը լափում էր մեր ներսը ու դանդաղ մահացնում մեզ:
U kʰaʁcʰə, amenazoɾ kʰaʁcʰə lapʰum eɾ meɾ neɾsə u dandaʁ mahacʰnum mez.
u
and
kʰaʁcʰ-ə
hunger-def
amenazoɾ
incredible
kʰaʁcʰ-ə
hunger-def
lapʰ-um
devour-cvb.ipfv
be.pst.3sg
meɾ
we.gen
neɾs-ə
inside-def
u
and
dandaʁ
slow
mahacʰn-um
kill-cvb.ipfv
mez
we.dat
‘And hunger was devouring our insides and slowly killing us.’
KILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat V.subj[1]
(195)
Ուֆ էնքան եմ ուտում, տրաքվում նստում եմ լսի:
Uf enkʰan em utum, tɾakʰvum nstum em lsi.
uf
oh
enkʰan
so.much
em
be.prs.1sg
ut-um
eat-cvb.ipfv
tɾakʰ-v-um
crack-med-cvb.ipfv
nst-um
sit-cvb.ipfv
em
be.1sg
ls-i
hear-imp
‘Oh, I eat so much, you'd hear how I crack apart.’
EAT an Alternation:
Object Omission
(196)
Մարդը լցրեց բաժակը / բաժակ-ի մեջ ջուր:
Maɾdə lcʰɾecʰ bažaki meǯ ǯuɾə.
maɾd-ə
man-def
lcʰɾ-ecʰ
fill-aor.3sg
bažak-i
glass-gen
meǯ
inside
ǯuɾ-ə
water-def
‘The man poured water into the glass.’
FILL a Coding frame:
1-nom 2-nomdat LOC3 V.subj[1]
(197)
Միայն պետք է հետևել, որպեսզի կերն ամբողջովին ուտվի:
Miajn petkʰ e hetevel voɾpeszi keɾn amboʁǯovin utvi.
miajn
only
petkʰ
need
e
be.prs.3sg
hetev-el
follow-inf
voɾpeszi
in.order
keɾ-n
food-def
amboʁǯovin
completely
ut-v-i
eat-med-sbjv.prs.3sg
‘It is only necessary that the food be eaten completely.’
FOLLOW an Alternation:
Mediopassive
(198)
Jeɾažštutʰun kar gujnzgujn lujser ein tʰartʰvum.
jeɾažštutʰun
music
ka-r
be-pst
gujnzgujn
multicolored
lujs-er
light-pl
ein
aux.pst.3pl
tʰartʰ-v-um
blink-med-cvb.ipfv
‘There was music, and a flickering of variegated lanterns.’
BLINK an Alternation:
Mediopassive
(199)
Kesoɾin handipecʰin pajmanavorvac restoɾanum.
kesoɾin
at.noon
handip-ecʰ-in
meet-aor-3pl
pajmanavor-v-ac
specify-med-ptcp.res
restoɾan-um
restaurant-loc
‘At noon they met at the agreed restaurant.’
MEET an Alternation:
Reciprocal
(200)
Mi kʰičʰ vat χosecʰinkʰ yes yev dukʰ ajsor.
mi
one
kʰičʰ
a.little
vat
bad
χos-ecʰ-inkʰ
talk-aor-1pl
yes
I.nom
yev
and
dukʰ
you.pl.nom
ajsor
today
‘We had a somewhat unhappy conversation today.’
TALK an Alternation:
Reciprocal
(201)
Χosecʰinkʰ Arzuman beki masin.
χos-ecʰ-inkʰ
talk-aor-1pl
Arzuman
Arzuman
bek-i
beg-gen
masin
about
‘We talked about Arzuman-beg.’
TALK an Alternation:
Reciprocal