micinɨŋ tuk

show comment

micinɨŋ 'mind', tuk- 'ache'

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: NV

Example

(96)
Imicinɨŋ tuknɨknɨŋ?
i-micinɨŋ
2sPOSS-mind
tuk-nɨk-nɨŋ
ache-[3sS.]IND.NPST-NEG
‘Don't you feel sad?’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BE SAD Coding set Argument type
1 sad person NP-abs & V.subj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
M y