kídyahɨ́nú

Coding frame

Example

(18)
Ováhtsa kídyahɨ́nú páá nɨɨtsúwáwuri.
ováhtsa
boy
kídyahɨ́nú
cut
páá
bread
nɨɨtsúwáwu-ri
knife-LOC/INST
‘The boy cut the bread with the knife.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# CUT Coding set Argument type
1 cutter NP-nom A
2 cut thing NP-acc P
3 cutting instrument NP-loc/instr I

Alternations