Example 69 of Bora

Example Verb meaning Example of...
(69)
Tsɨ́ɨ́mene wátahácunú cobííjya-ri.
tsɨ́ɨ́mene
child
wáta-hácunú
cover-MULT.INTR
cobííjya-ri
blanket-LOC/INST
‘The child was covered with a blanket.’
COVER the Verb form wátájcó