Example 44 of Bora

Example Verb meaning Example of...
(44)
Wajpi uácó tsɨ́ɨ́méneke.
wajpi
man
uácó
dress
tsɨ́ɨ́méne-ke
child-ACC
‘The man dressed the child.’
DRESS a Coding frame:
1-nom 2-acc (3-all) V