Example 19 of Bora

Example Verb meaning Example of...
(19)
Ováhtsa dómajcó ííñímeke úméhékori.
ováhtsa
boy
dómajcó
touch
ííñíme-ke
snake-ACC
úméhéco-ri
stick-LOC/INST
‘The boy touched the snake with the stick.’
TOUCH a Coding frame:
1-nom 2-acc (3-loc/instr) V