Example 2 of Bora

Example Verb meaning Example of...
(2)
Wajpi wáhpetsó vááso nújpácyotu.
wajpi
man
wáhpe-tsó
full-CAUS
vááso
glass
nújpácyo-tu
water-ABL
‘The man filled the glass with water.’
FILL a Coding frame:
1-nom 2-acc 3-abl V