Coding set ke+NP of Balinese

Coding frame
1 V ke+2
1 V 2 ke+3
1 V 2 aji+3 ke+4