Coding set LOC of Ainu

Coding frame
1 LOC2 subj[1].V
1 2 LOC3 subj[1].obj[2].V